You are here:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ


РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ПЛОВДИВ
4000 Пловдив, ул.”Д-р Г. Вълкович” № 3, тел. 032/ 62-75-96
                                                                   
                                                          О Б Я В А
На основание на чл. 18, т. 1 от Устава на РЗК Пловдив и Решение на Управителния съвет на РЗК, с Протокол №10 от 13.12.2012 г., ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ, при следния дневен ред:
1.      Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК-Пловдив за 2012 година
2.      Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2012 година
3.      Вземане на решение за определяне на дейността на Камарата в Обществена полза
4.      Изменение на устава на РЗК-Пловдив
5.      Освобождаване на член на УС и избор на нов член на УС
6.      Приемане на проект за дейността на УС за 2013 година
7.      Приемане на проекто-бюджет за 2013 година
Общото събрание ще се проведе на 23.01.2013 г. /сряда/ от 14:00 ч. в гр. Пловдив, х-л Интелкооп, ул. Константин Нунков 13АВиж голямата карта

При липса на кворум, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

                                          Управителен Съвет на РЗК-Пловдив