You are here:

УСТАВ на РЗК-Пловдив

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Регионална занаятчийска камара – Пловдив, наричана по- долу в този устав „Камарата”, е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за занаятите.

(2) Камарата се учредява за неопределен срок.

(3) (Изм. Реш. на ОбС, взето с Протокол от 23.01.2013 г.) Регионална занаятчийска камара – Пловдив е сдружение, което осъществява дейност в обществена полза.

(4) Камарата е регионална занаятчийска камара за област Пловдив, по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за занаятите.

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

 

            Чл. 2. (1) Наименованието, под което Камарата ще осъществява дейността си, е „Регионална занаятчийска камара – Пловдив”. Наименованието на Камарата се изписва съкратено, както следва: „РЗК – Пловдив”.

(2) Седалището на Камарата е в гр. Пловдив, а адресът на управление е: ул. „Д-р Вълкович” № 3, ет. 2.

 

ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

 

            Чл. 3. (1) Камарата има за цел:

 1. да защитава интересите на своите членове и да ги подпомага, да съдейства за недопускане на нелоялна конкуренция между тях;
 2. да съдейства на държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и осигуряване качеството на предоставяните занаятчийски услуги и при разработване на наредби, програми и проекти, свързани със занаятите.

 

Чл. 4. Средствата за постигане на целите на Камарата са: финансови, имуществени и човешки ресурси.

 

Чл. 5. Предметът на дейност на Камарата е:

 1. подпомагане на членовете си в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение.
 2. организиране на изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издаване свидетелства за калфи; определяне състава на изпитните комисии за провеждане на калфенски изпити и на възнаграждението на членовете на изпитните комисии;
 3. сътрудничество с институции от системата на професионалното образование и обучение и от системата на висшето образование;
 4. изготвяне на програми за обучение на занаятчии според нуждите на района, съгласуване на програмите с Националната занаятчийска камара, публикуване на утвърдените програми на интернет страницата си;
 5. съдействие чрез Националното сдружение “Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и браншовите организации – членове на Националната занаятчийска камара, за практическото обучение на занаятчии и разкриване на работни места за придобиване на опит и квалификация на калфи от браншовите организации;
 6. публикуване на интернет страницата си на одобрените от управителните органи на Националната занаятчийска камара образци на документи, с които занаятчиите декларират произхода на изделията си, както и други удостоверителни документи в случаите, уредени със закон;
 7. поддържане на регионален регистър на занаятчиите – нейни членове.

 

 1. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 6. (1) Членове на регионалната занаятчийска камара могат да бъдат:

 1. самостоятелно заети занаятчии;
 2. дружества по Закона за задълженията и договорите – собственици на предприятия, организирани по занаятчийски начин;
 3. майстори, калфи и чираци.

(2) Всеки занаятчия може доброволно да членува в Камарата, ако упражнява или ще упражнява дейността си в нейния район – област Пловдив.

 

Чл. 7. (1) Членството в камарата възниква от момента на вписване на съответното лице в регионалния регистър на занаятчиите, воден от Камарата.

(2) Вписването в регионалния регистър на занаятчиите се извършва по реда на раздел ІІ от Глава трета от Закона за занаятите.

 

Чл. 8. Права на членовете на Камарата:

 1. да участват в работата на Общото събрание с право на глас;
 2. да участват в дейността на Камарата;
 3. да участват в нейните органи на управление;
 4. да получават информация за дейността, решенията и финансовото състояние на Камарата;
 5. да получават защита и съдействие от страна на Камарата в рамките на предоставените от закона правомощия по всички въпроси от своята дейност;
 6. да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на Камарата;
 7. да присъстват на заседанията на УС с право на съвещателен

глас.

 

Чл. 9. Задължения на членовете на Камарата:

 1. да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на Камарата;
 2. да подпомагат органите на Камарата, като съдействат за постигане на нейните цели и задачи, за издигане на обществения й авторитет;
 3. да внасят редовно членския си внос;
 4. да не уронват престижа на Камарата.

 

Чл. 10. (1) Членството в Камарата се прекратява със заличаването на вписването на лицето в регионалния регистър на занаятчиите, воден от Камарата, на основанията

(2) Основанията за заличаване на вписването са:

 1. По молба на вписаното лице, съответно на неговите наследници.
 2. При смърт на физическото лице или прекратяване на дружеството по Закона за задълженията и договорите.

(3) При прекратяване на членството камарата не дължи връщане на внесения членски внос.

 

 1. V. ОРГАНИ

 

            Чл. 11. Органи на Камарата са:

 1. Общото събрание.
 2. Управителният съвет.
 3. Комисията по етика и разрешаване на спорове.

 

 1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 12. (1) Общото събрание е върховен орган на Камарата.

(2) Общото събрание се състои от всички членове на регионалната занаятчийска камара.

 

Чл. 13.  Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва устава;
 2. взема решения за преобразуване или прекратяване на Камарата;
 3. избира и освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет, неговия Председател и заместници и определя дали заеманите от тях длъжности да бъдат платени или не, както и какъв да бъде размерът на възнаграждението им, ако реши длъжностите да са платени;
 4. избира и освобождава от длъжност членовете на Комисията по етика и разрешаване на спорове, и определя дали заеманите от тях длъжности да бъдат платени или не, както и какъв да бъде размерът на възнаграждението им, ако реши длъжностите да са платени;
 5. приема основните насоки и програма за дейността на камарата;
 6. взема решение за участие в други организации;
 7. приема бюджета;
 8. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 9. приема отчета за изпълнение на бюджета, който се публикува на интернет страницата на регионалната занаятчийска камара и на Националната занаятчийска камара;
 10. освобождава от отговорност членовете на управителния съвет след приключване на мандата им;
 11. определя размера на членския внос, срока и начина на плащане;
 12. приема вътрешни актове, регламентиращи работата на органите на камарата, когато компетентността за това не е предоставена със закона или този устав на съответния орган;
 13. взема решения за придобиване, отчуждаване и извършване на други действия на разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;
 14. изменя и отменя решения и актове на други органи на Камарата, когато те противоречат на закона, на Устава или други актове, регламентиращи дейността на Камарата, или са нецелесъобразни;
 15. определя размера на отчисленията на Камарата към националната занаятчийска камара;
 16. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав.

 

            Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителния съвет или по искане на една пета от членовете на общото събрание. Ако в последния случай управителният съвет в 14-дневен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на камарата по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от тях лице.

(2) Заседанията на Общото събрание са открити. С мотивирано решение на Общото събрание заседанията могат да бъдат закрити.

 

Чл. 15. (1) Поканата за свикване на общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква.

(2) Поканата се публикува в блога и фейсбук страницата на Камарата и се поставя на мястото на обявления в седалището на Камарата, най – малко един месец преди насрочения ден.

(3) Дневният ред трябва да съдържа всички предложения, които са представени до изготвянето на поканата. Право на инициатива за предложение има всеки член на Камарата, Управителният съвет и Комисията по етика и разрешаване на спорове. Предложенията трябва да бъдат представени пред управителния съвет в писмен вид.

 

Чл. 16. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

            Чл. 17. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

Чл. 18. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 13, т. 1 и т. 2 от Устава се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Гласуването се извършва явно, освен ако общото събрание не реши друго.

 

Чл. 19. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
 3. направените предложения по същество;
 4. проведените гласувания и резултатите от тях;
 5. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

 1. списък на присъствуващите;
 2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

 

VII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ПРЕДСЕДАТЕЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

Чл. 20. (1) Управителният съвет има следните правомощия:

 1. изпълнява решенията на общото събрание и направлява дейността на камарата;
 2. определя необходимостта, броя и вида на щатовете на сътрудници на Камарата и техните възнаграждения;
 3. разпорежда се с имуществото на Камарата при спазване изискванията на Устава.
 4. определя реда и организира извършването на дейността на Камарата и носи отговорност за това;
 5. определя състава на изпитните комисии за провеждане на калфенски изпити и възнаграждението на членовете на изпитните комисии;
 6. може да назначи изпълнителен директор, който може да не е член на Камарата;
 7. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет, годишен финансов отчет и отчет за дейността на Камарата, приети на заседание на Управителния съвет;
 8. определя адреса на камарата;
 9. публикува на интернет страницата на регионалната занаятчийска камара информация за условията и реда за вписване в регистъра. Информацията се предоставя на занаятчиите при поискване;
 10. изпълнява всички други функции, които по закон или според устава не спадат в правомощията на друг орган;
 11. приема правилник за организацията и дейността си;
 12. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

 

Чл. 21. Управителният съвет на регионалната занаятчийска камара се състои от 7 (седем) души, от които: председател, двама заместник-председатели и четирима членове, които се избират за срок от 5 години. Член на управителния съвет може да бъде само член на Камарата.

(2) Не могат да бъдат избирани за членове на управителния съвет лица, които:

 1. са под 18 години или са поставени под запрещение;
 2. са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
 3. се намират с член на управителния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри.

(3) При напускане или смърт на членове на управителния съвет съставът на съвета се попълва при спазване на изискванията на ал. 2. Новоизбраните членове упражняват правомощията си за остатъка от мандата на управителния съвет.

 

Чл. 22. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от един от заместник-председателите или от определен от управителния съвет негов член.

(2) Заседанията на Управителният се провеждат поне два пъти месечно и се свикват с покана, в която се посочва дневния ред, датата, часа и мястото на заседанието. Поканата може се изпраща по факс и  електронната поща.

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 20, т. 3 и 4 и чл. 38, ал. 2 от Устава – с мнозинство от всички членове. В устава може да се предвиди решенията, с изключение на тези по предходното изречение, да се вземат и с друго мнозинство.

(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

 

Чл. 23. За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове на управителния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл. 24. Най-късно до започване на заседанието член на Управителния съвет е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

           Чл. 25. Председателят на управителния съвет:

 1. представлява Камарата;
 2. ръководи текущата дейност на Камарата;
 3. организира изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет;
 4. председателства общото събрание;
 5. ръководи и организира работата на Управителния съвет;
 6. изготвя и представя щатно разписание за утвърждаване от Управителния съвет.
 7. подготвя проект за бюджет и всички отчети, изисквани от закона и този устав.
 8. координира действията и осъществява връзката между всички органи на камарата.
 9. изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет.

 

Чл. 26. При отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват от един от заместник-председателите, определен с решение на Управителния съвет.

 

Чл. 27. (1) Изпълнителният директор може да не е член на Камарата.

(2) Изпълнителният директор е пряко подчинен на Управителния съвет.

(3) Изпълнителният директор:

 1. представлява Камарата;
 2. ръководи текущата дейност на Камарата;
 3. организира изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет.

 

II. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

            Чл. 28. Членовете на Комисията по етика и разрешаване на спорове се избират за срок 5 години и се стои от петима членове. Комисията избира от състава си председател.

(2) Комисията по ал. 1 разрешава спорове между занаятчии и извършва проверки на сигнали срещу действия на управителния съвет на регионалната занаятчийска камара, като отчита своята дейност пред общото събрание.

(3) Членовете на комисията по ал. 1 могат да участват в заседанията на управителния съвет на съответната регионална занаятчийска камара със съвещателен глас.

(4) Когато установи нарушения на закона или на устава, комисията по ал. 1 уведомява контролната комисия на Националната занаятчийска камара

 

 1. IX. ЧЛЕНСКИ ВНОС

 

            Чл. 29. Членовете на Камарата дължат членски внос в размер, определен от Общото събрание.

 

 1. X. ИМУЩЕСТВО

 

            Чл. 30. (1) Имуществото на камарата се състои от недвижими и движими вещи, вещни права, интелектуална собственост, както и от всички надлежно придобити права и задължения, допустими от закона.

(2) Имуществото на камарата не може да се използва за други цели освен за изпълнение и постигане на целите на Камарата.

 

 1. БЮДЖЕТ

 

            Чл. 31. (1) За отчетен период се счита календарната година.

(2) Управителният съвет изготвя проект за годишен бюджет на Камарата, както и годишен финансов отчет и го представя на Общото събрание за приемане. Годишният финансов отчет се подписва от Председателя.

 

XII. НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА

 

            Чл. 32. Камарата изпраща ежемесечно в Националната занаятчийска камара справка за подадените молби за изпит, за проведените изпити, за издадените свидетелства, протоколите за приетите вътрешни организационни решения и други определени в устава данни.

 

Чл. 33. Камарата изпраща ежемесечно в Националната занаятчийска камара извлечения за вписаните, съответно заличени занаятчии за попълване и поддържане на актуалното състояние на националния регистър на занаятчиите.

 

 

 

 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 34. Камарата се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

 

Чл. 35. (1) При прекратяване на Камарата се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначено от него лице.

(3) При несъстоятелност се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

Чл. 36. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Камарата се разпределя по равно между членовете му.

 

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Сдружение с нестопанска цел „Регионална занаятчийска камара– Пловдив” е правоприемник на имуществото (всички права и задължения) на „Регионална занаятчийска камара – Пловдив”, която чрез учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Регионална занаятчийска камара – Пловдив” привежда дейността си в съответствие със ЗЮЛНЦ в изпълнение на законовото задължение за това по § 62 от ПЗР към ЗИДЗЗ (ДВ бр. 28 от 2011г.).
 • 2. (1) Сдружение с нестопанска цел „Регионална занаятчийска камара – Пловдив” е правоприемник на членствените правоотношения на „Регионална занаятчийска камара – Пловдив” с нейните членове.

(2) От момента на вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на Сдружение с нестопанска цел „Регионална занаятчийска камара – Пловдив” всички членове на „Регионална занаятчийска камара – Пловдив” стават членове на Сдружение с нестопанска цел „Регионална занаятчийска камара – Пловдив”.

 • 3. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилага Закона за занаятите и закона за Юридическите лица с нестопанска цел и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • 4. Този устав е приет на уредително събрание на сдружение СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „РЕГИОНАЛАНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ПЛОВДИВ”, проведено на 11.01.2012 год. в гр. Пловдив, изменен с Решение на Общото събрание, взето с Протокол от 23.01.2013 год.
 • 5. Списъкът на учредителите, приели Устава, да се счита неразделна част от този Устав.