You are here:

Тарифи и такси

Тарифа за таксите, събирани по Закона за занаятите

ПМС № 79 от 26.04.2004 г. за одобряване на Тарифа за таксите събирани по Закона за занаятите

Държавен вестник: 37/2004, Обн. 04.05.2004
 

Раздел I
Такси, събирани от регионалните занаятчийски камари

Чл. 1. За разглеждане на заявление за вписване на занаятчийско предприятие в регистъра на занаятчиите и за издаване на удостоверение се събират следните такси:

Чл. 12. За издаване на препис на данни от регистрите на занаятчиите, майсторите и калфите се събират следните такси:

Раздел II

Такси, които се събират от Националната занаятчийска камара

Чл. 14. За полагане на майсторски изпит се събират следните такси:

Заключителни разпоредби

1. Лицата с трайно намалена работоспособност заплащат 50 на сто от таксите по тарифата.

2. Тарифата се одобрява на основание чл.20, ал. 2 и чл.40, ал. 2 от Закона за занаятите.

3. Председателят на Националната занаятчийска камара дава указания по прилагането на тарифата.