You are here:

Членски внос

Членове на Регионалната занаятчийска камара са собствениците на занаятчийски предприятия, майсторите, калфите и чираците. Всички членове дължат членски внос при условия и по ред, определени в Закон за занаятите и Устава на Сдружение “Регионална занаятчийска камара-Пловдив”.
Размерът на годишния членски внос се определя с решение на Общото събрание  на Сдружение с нестопанска цел РЗК-Пловдив.
Членският внос може да бъде платен по банков път или в офиса на камарата.