You are here:

Често задавани въпроси

РЗК-Пловдив провежда изпити за придобиване на свидетелство за професионална квалификация за майстор и калфа два пъти в годината.

   • Пролетна сесия:

  – от 01.02.2024 г. до 31.03.2024 г.

   • Есенна сесия:

  – от 15.09.2024 г. до 31.10.2024 г.

 Изпитите се провеждат от Комисия по съответния занаят, утвърдена със Заповед на Председателя на НЗК.

Теорията се провежда в офиса на Камарата, практиката – в ателие/салон на член от Комисията или в ателие/салон на изпитвания, ако той/тя разполага с такова.

  Заявления и молби за допускане до изпит се приемат на имейл rzk_plovdiv@mail.bg или на място, в офиса на РЗК-Пловдив.
        от 01.02.2024 до 28.02.2024
        от 03.09.2024 до 07.10.2024

Членският внос може да бъде платен по следниите два начина :

 • в офиса на РЗК-Пловдив

от 12:30 до 16:30 часа всеки ден без събота и неделя, на адрес:

 гр. Пловдив  ;   ул. Д-р Вълкович  № 3


Виж голямата карта

 

 •  по банков път

Получател:РЗК-Пловдив

Банка:       Юробанк  България
                 IBAN:  BG88 BPBI 7924 1063 8528 01
                   BIC:  BPBI BGSF
основание: членски внос
 
сътрудник- Албена Халачева

Извършвам занаятчийска дейност. Какво трябва да знам?

Занаятчия или търговец съм?

Занаятчия съм, когато работата ми се състои в следните дейности:

 1. художествена обработка на кожа;
  2. изработване на изделия от кожа;
  3. изработване на накити;
  4. изработване на изделия от ковано желязо;
  5. художествено леене;
  6. звънчарство;
  7. ножарство;
  8. изработване и ремонт на старинно оръжие;
  9. везбарство;
  10. художествено плетиво;
  11. изработване на национални кукли;
  12. изработване на художествена керамика;
  13. грънчарство;
  14. художествена обработка на дърво и дърворезба;
  15. изработване на художествени тъкани;
  16. гайтанджийство;
  17. изработване на национални костюми;
  18. изработване и ремонт на български народни музикални инструменти;
  19. художествена обработка на камък;
  20. бакърджийство (медникарство);
  21. изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство;
  22. ръчно килимарство;
  23. леярство на камбани;
  24. изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло;
  25. рисуване и гравиране върху стъкло;
  26. ръчно книговезване;
  27. изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях;
  28. изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й;
  29. часовникарство;
  30. гравьорство;
  31. изработване на камини, кахлени печки;
  32. изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи;
  33. покривни работи – редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини;
  34. коминочистене;
  35. тенекеджийство;
  36. калайджийство;
  37. ковачество;
  38. изграждане на кладенци;
  39. каменоделство;
  40. точиларство;
  41. ключарство;
  42. бъчварство;
  43. коларство;
  44. кошничарство, изработване на рогозки и метли;
  45. тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство;
  46. седларство и сарачество;
  47. обущарство;
  48. шапкарство;
  49. въжарство;
  50. производство на боза (бозаджийство) и шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп;
  51. вулканизация;
  52. поправка на велосипеди;
  53. шивашки услуги;
  54. тапицерство;
  55. ръчна изработка и ремонт на мебели;
  56. ръчна изработка на табели и реклами;
  57. фризьорство.

Занаятчиите не са търговци! Следователно не е нужно да регистрирам фирма.

Има ли други условия, за да практикувам занаят самостоятелно?

За да работя като занаятчия, трябва да съм:

 • калфа;
 • майстор;
 • да имам ІІ-ра степен на професионална квалификация, придобита за съответния занаят от професионална гимназия, от друго обучение, от висше училище, плюс съответни години стаж;
 • ІІІ-та степен на професионална квалификация, придобита за съответния занаят от професионална гимназия, от друго обучение, от висше училище, плюс съответни години стаж.

Чирак, калфа и майстор – как се развивам в йерархията на занаятите?

Чираците са онези лица, които тепърва започват работа или обучение в съответния занаят. За да чиракувам, трябва да имам навършени 16г., да уча във вечерно училище или задочно/дистанционно във висше училище. Обучението ми продължава от 3 до 4 години. Мога да се обучавам само при:

 • майстор, по сключен договор между нас.
 • предприятие, организирано по занаятчийски начин.
 • в Националното сдружение “Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”.

В края на обучението ми полагам калфенски изпит пред комисия, назначена от РЗК.

Имам право на възнаграждение за времето, през което полагам труд като чирак. То се определя в договора ни с майстора.

Калфите са вече изучили се практици. Те работят по занаята си в т.нар. предприятие, организирано по занаятчийски начин, а какво е това предприятие ще си изясня след малко.

Мога да стана калфа по три начина:

  1. Като положа изпит след приключване на обучението ми за чирак.
  2. Като се явя директно на изпит за калфа, без да съм бил чирак, стига да имам 3-годишен опит в практикуването на занаята. Опитът ще докажа, като представя трудова книжка или документи за платени данъци и осигуровки;
  3. Без изпит при два варианта:
   1. ако притежавам ІІ-ра на професионална квалификация, т.е. завършил съм поне 9-ти клас от средното си образование, което е било в направлението на занаята ми, напр. текстилен техникум;
   2. ако притежавам ІІІ-та на професионална квалификация, т.е. завършил съм поне 12-ти клас от средното си образование в професионална гимназия с профил по съответния занаят.

Майсторите са най-добрите специалисти в занаята си. Те работят най-често сами, защото познават в най-големи детайли работния процес.

Майстор ставам така:

 • Ако съм калфа разполагам с два варианта:
  • преминавам през обучение при предприятие, организирано по занаятчийски начин;
  • обучавам се в Националното сдружение “Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”.

След като премина обучението се явявам на майсторски изпит.

 • Ако не съм калфа, но съм завършил висше образование в областта на занаята и имам 2 години опит по специалността си, мога да придобия майсторско свидетелство без изпит.

Кога имам предприятие, което е организирано по занаятчийски начин?

Както стана дума, калфите работят в предприятие, организирано по занаятчийски начин.

Предприятията са организирани по занаятчийски начин, когато отговарят едновременно на следните условия:

 • произвеждат изделия, предоставя услуги и пр. в областта на занаятите;
 • продукцията им се изработва на ръка или с характерни за занаята инструменти;
 • работата е такава, че изисква квалифицирани занаятчии, които да я извършват;
 • работата се извършва от занаятчии, които или се самоосигуряват, или работят по граждански договори, или обединени в гражданско дружество . Изобщо работят всякак, само не на трудов договор.

Следваща стъпка: вписвам се в регистър БУЛСТАТ

Независимо какъв занаят практикувам или пък дали съм чирак, калфа, майстор, трябва да се регистрирам по БУЛСТАТ. Само ако работя на трудов договор за някой друг нямам такова задължение.

Ето как става регистрацията:

 1. Подавам заявление по образец за регистрация по БУЛСТАТ по електронен път или намясто в съответното териториално поделение на регистъра по БУЛСТАТ. Ако ще практикувам самостоятелно, попълвам заявление, което се казва “Заявление за вписване на обстоятелства, относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 9 или осигурител по чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ”. Ако с други занаятчии се обединяваме в гражданско дружество, попълваме това заявление.
 2. Към заявлението прилагам подписана декларация за истинността на заявените обстоятелства, която се казва “Декларация по чл. 9, ал. 4 от Закона за регистъра БУЛСТАТ”.
 3. Плащам такса от 10 лв. и прилагам платежно нареждане към заявлението.
 4. Гражданските дружества прилагат и дружествения си договор.

Важно! Трябва да подам заявлението си в 7-дневен срок от започването на работата, иначе ще ми наложат глоба от 100 лв. до 1000 лв.

Вписвам се в регистъра на занаятчиите към Регионалната занаятчийска камара (РЗК)

Препоръчително е да се впиша в регистъра на занаятите към съответната регионална камара, за да стана нейн член. Регистрацията там е напълно доброволна.

Ползата за мен е,  че ще получа закрила на по-глобално и колективно ниво. Така например РЗК би съдействала да не се допускат нелоялни практики между членовете й, като подбив на крайни цени ще ми предостави достъп до професионални обучения и др.

Регионалната камара се образува за територията на съответната област. Част от камарите имат интернет страници, на които мога да намеря образец от заявление за вписване.

За повече информация е най-добре да се обърна директно към камарата.