You are here:

Възможности за професионална квалификация

                     Центърът за професионално обучение към Регионална занаятчийска камара-Пловдив предлага възможности за професионална квалификация                             
Регионална занаятчийска камара Ви уведомява, че считано от 15.06.2017 г.  стартира процедура „Ваучери за заети лица” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
С този проект се предоставя възможност на заетите лица, които са на трудов договор във Вашата фирма и са средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии. Предвидените по проекта обучения ще се реализират чрез предоставянето на поименни ваучери на желаещите да се обучават работници и служителите, при 15% съфинансиране от тяхна страна, съгласно чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015 г., видно от таблицата:
Вид обучение
Продължителност
Номинална стойност на ваучера
Съфинансиране по ОП РЧР
85%
Съфинансиране от приносителя на ваучера – 15%
Професионална квалификация за първа степен
300 учебни часа
600,00 лв.
510,00 лв.
90,00 лв.
Професионална квалификация за втора степен
660 учебни часа
1200,00 лв.
1020,00 лв.
180,00 лв.
Професионална квалификация за трета степен
960 учебни часа
1800,00 лв.
1530,00 лв.
270,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по първа квалификационна степен
200 учебни часа
400,00 лв.
340,00 лв.
60,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по втора квалификационна степен
300 учебни часа
600,00 лв.
510,00 лв.
90,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по трета квалификационна степен
600 учебни часа
1125,00 лв.
956,25 лв.
168,75 лв.
ВАЖНО По настоящата процедура не се допускат лица придобили степен от висшето образование.
Вашите работници и служители могат да подават Заявление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно Заявление. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта.
Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:
         – копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
         – копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.
Не се допуска подаване на заявление (на хартиен носител) за участие в обучение с ваучери от упълномощени лица.
Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация. Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.
Вашите служители и работници могат да изберат като доставчик на обучение, Центърът за професионално обучение към Регионална занаятчийска камара-Пловдив е лицензиран от НАПОО в съответствие с разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение, и има сключено Споразумение с Агенция по заетостта, като Доставчик на обучение. ЦПО при РЗК-Пловдив предоставя професионално обучение по 10 професии, със следните специалности:
  • ПРОФЕСИЯ “ХЛЕБАР-СЛАДКАР”, СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”;
·         ПРОФЕСИЯ “ФРИЗЬОР”, СПЕЦИАЛНОСТ “ФРИЗЬОРСТВО”;
·         ПРОФЕСИЯ “КОЗМЕТИК”, СПЕЦИАЛНОСТ “КОЗМЕТИКА”;
·         ПРОФЕСИЯ “МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ”, СПЕЦИАЛНОСТ “МАНИКЮР,  ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА”;
  • ПРОФЕСИЯ СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, СПЕЦИАЛНОСТ “ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ;
·         ПРОФЕСИЯ “ГОТВАЧ”, СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”;
·         ПРОФЕСИЯ “ШИВАЧ”, СПЕЦИАЛНОСТ “ШИВАЧЕСТВО”;
·         ПРОФЕСИЯ “ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, СПЕЦИАЛНОСТ “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО”;
·         ПРОФЕСИЯ “РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО”, СПЕЦИАЛНОСТ “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО”;
·         ПРОФЕСИЯ “ОФИС-СЕКРЕТАР”, СПЕЦИАЛНОСТ “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”.
Срокът на Процедурата е до изчерпване на финансовия ресурс. Одобрението на кандидатите за обучение е по реда на подадените в Бюрата по труда заявления.
                                               ТОНИ СИМИДЧИЕВА
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РЗК-ПЛОВДИВ: