You are here:

„ОРЕШАК 2013”


Национална изложба на народните художествени занаяти „ОРЕШАК 2013”
  с международно участие
1май – 30 септември 2013 г.
  Община Троян, Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата-Орешак и Задругата на майсторите на народните художествени занаяти организират Национална изложба на народните художествени занаяти – „ОРЕШАК 2013”.
I.МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА
  Националната изложба на народните художествени занаяти „ОРЕШАК 2013” ще се проведе в залите на Националното изложение на народните художествени занаяти и изкуствата-Орешак, от 1 май до 30 септември 2013г.
II.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  Покани за участие се изпращат на членовете на  Задругата на майсторите на народни художествени занаяти, както и на членовете на регионалните занаятчийски камари в България.
Организацията на участието се осъществява от Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата-Орешак.
ЗМНХЗ , РЗК – Ловеч и НИХЗИ-Орешак изпращат покани-заявки до майсторите в страната.  В тях се записват броя на експонатите  за изложбата и бройката на експонатите за базара. Те се изпращат в Националното изложение-Орешак, най-късно до 28 февруари 2013г.
  В изложбата могат да участват  майстори , чиито колекции и  експонати  не са участвали в други изложби през годините. При предаването на експонатите изложителите са длъжни да етикират всяко произведение с наименование , трите имена, точен адрес и телефон на автора, както и предлаганата цена.
Ако произведението е собственост на автора и не подлежи на продажба, това се отбелязва в приемателният документ.
  За продължаване традицията на дарителското движение, създало фонда „Приложното изкуство на народите”, всеки  автор  може   да подкрепи тази инициатива като дари на изложението експонати от своята колекция, за което ще получи дарителско свидетелство и признанието на поколенията.
Крайният срок за представяне на експонатите е 31 март 2013г. в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата –  Орешак.
  Журито решава, кои предмети да влязат в експозицията и кои да се предложат на базара.Непродадените експонати се връщат на собствениците заедно с експонатите участвали в изложбата.
   
III. ЖУРИ
  Журирането на експозицията ще се проведе от 9 до 10 април  2013г.
Съставът на журито се определя от Кмета на Община Троян, по предложение на организаторите. Брой на журито – 7 души.
  Журито е експертен орган, който:
         Преценява качествата и поставя оценки на произведенията за изложбата.
         Определя наградите.
         Дава препоръки във връзка с пространственото оформление и аранжирането на експозицията.
  Заседанията на журито са валидни, ако на тях присъстват най-малко две трети от състава. Решенията се вземат с обикновено мнозинство- половината плюс един от присъстващите.
  Решенията на журито са неоспорими.
IV. НАГРАДИ
  За високи постижения в областа на народните художествени занаяти, запазване и продължаване на националните художествени традиции се учредяват следните награди.
         Три  първи по 500 лв.
         Три  втори по 300 лв.
         Три трети по 200 лв.
         Пет поощрителни награди по 100 лв.
         Диплом за високи постижения получават всички носители на награди.
         Грамоти за участие.
  Ще бъдат присъдени и две специални награди по 500 лв.  
         Наградите се обявяват в деня на откриване на изложбата, а се връчват при тържественото честване на Деня на майстора Св. Спиридон /12 декември/.
     Носителите на специалните награди получават правото на самостоятелна изложба-базар в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак.
IV. ОТКУПКИ
  Екпонатите от Националната изложба могат да се откупуват от Музеи, организации и отделни граждани.
  Документи за откупка се издават от Националното изложение – Орешак.
  Получаването на закупените експонати от експозицията става след закриване на изложбата. Закупените предмети от базара се получават веднага.
VI. ОПАЗВАНЕ НА ЕКСПОНАТИТЕ
  Ръководството на Националното изложение в с. Орешак се грижи за опазването на получените за изложбата експонати.
 Подлежащите на повреждане експонати се поставят в специални затворени витрини.
VI. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  Кореспонденция, изпращане на експонатите, записване и справки за изложбата следва да се отнасят на адрес:
5630 Орешак, община Троян
ул. „Стара планина”  №256
НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ И ИЗКУСТВАТА
ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ:
Управител: 0896 700 533
Организатор изложби: 0888 008 411
Гл. Счетоводител: 06952 23 17
За да свалите заявката за участие натиснете тук.