You are here:

Общо събрание 9 май 2018г.

 О Б Я В А

     На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗКПловдив и Решение на Управителния съвет на РЗК,  с Протокол № 04 от 04.04.2018г.,  се свиква

           ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,
                        при следния дневен ред:

1.    Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК-Пловдив за 2017 година.
2.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година.
3.    Приемане на проект за дейността на УС за 2018 година.
4.    Приемане на проекто – бюджет за 2018 година.
5.    Промяна на Устава на РЗК-Пловдив.

6.    Други.

        Общото събрание ще се проведе на 09.05.2018г. /сряда/ от 16.30 ч. гр. Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3  I етаж, Галерия ”ЗАНАЯТИ”
          При липса на кворум, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

                   Управителен Съвет на РЗК-Пловдив