You are here:

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
       В месец октомври 2019 година Консорциум в състав : СНЦ „Био-Б-Еко“- с Борино, общ. Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив  започна работа по изпълнине на Дейност 3 – „Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат – проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“ по проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Разработените до този момент продукти, могат да бъдат намерени:
Пътна карта е публикувана на адрес – https://civildialogue.eu/index.php/patnakarta
База-данни с профили на представителите на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска области може да бъде намерена  тук – https://civildialogue.eu/index.php/civilsociety
Като резултат от дейностите, също така,  бяха подготвени доклади –  относно възможности за подобряване на взаимодействието между администрациите, подкрепящи и регулиращи бизнеса с НПО, СИП и местните предприемачи в трите целеви сфери –   https://civildialogue.eu/index.php/civildialogue
Ще бъде създадена:
           методики и указания за използване на електронни инструменти и механизми за включване на гражданите и бизнеса, както и структурите на гражданското общество във взимането на решения:
          методика и указания за разпространение на информация и цифрово съдържание, чрез иновативни информационни и комуникационни канали;
          методика и указания за работа с електронни инструменти за организиране на дискусии и форуми, чрез модерни електронни инструменти;
          методика и указания за работа с електронни инструменти за организиране на политически събития в социалните мрежи;
           методика и указания за онлайн взимане на решения и колективна работа със споделени цифрови документи.