You are here:

 Проект на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив:

Create.Industry! – Bridging Culture and Creativity of  Bulgaria and Azerbaijan

 Търговско-Промишлена Камара – Пловдив изпълнява и управлява проект: Create.Industry! – Bridging Culture and Creativity of Bulgaria and Azerbaijan, финансиран от инициативатa EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC) на Европейския съюз, управлявана от EUROCHAMBRES.

 Проектното партньорство цели да свърже Българскии Азербайджански представители от сектора на Творческите индустрии, за да обменят опит и да положат основите на съвместни инициативи и бъдещо партньорство в областтана занаятите, дизайнаи модата, визуалните и сценичните изкуства.

 ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ПРЕДВИЖДАТ: 

ü  Бизнес мисия на 10 български занаятчии, артисти, МСП до Баку, Азербайджан на 13-17 април 2022, която ще включва двустранни срещи с подобни на тях бизнеси и посещения на изложения, където да могат да представят себе си и продуктите/занаята си. В програмата е включен и 1-ви Азербайджански селски културенфестивал, който ще бъде организиран в Азербайджан на 19 април 2022 г., както и посещение на други културно-исторически забележителности на Азербайджан. 

ü  Бизнес мисия на 10 азерскизанаятчии, артисти, МСП до Пловдив,България на 18-20 май 2022, която ще включва отново двустранни срещи и възможност за обмен на опит на български и азерски колеги със сходни интереси и бизнес начинания.Предвижда се възможностза представяне на азерски продуктипо време на традиционния Панаир на занаятите,както и посещения на др. съпътстващи фестивалии културни събития. 

ü  Дигитални обучителни сесии за участващите компании на тема:Нов дигитален подходпри развитие на сектора на Творческите индустрии/на англ. език/, които ще се проведат на 1-2 март 2022 г.

  ПОДХОДЯЩИ УЧАСТНИЦИ: 

Понятието „творческа индустрия”/“creative industry” е сравнително ново, въведено през 2001 г. Това е индустрия на креативната и творческа дейност, при която първостепенно значение има креативността, и се създава продукт/услуга с отличителен и уникален елемен.

Творческите индустрии са: Книгоиздаване и печат, Музика, театрални продукции и опера, цирково изкуство, Радио и телевизия, Фотография, Софтуер и бази данни, Рекламна дейност, Визуално и графично изкуство, Архитектура, Художествени занаяти, Дизайн, Фолклори народни художествени занаяти, Индустрия на фестивали и културни събития.


Представители от посочените под-сектори са подходящиза включване в дейностите по проекта. При организация на двустранните бизнессрещи, ще бъде извършен предварителен подбор на участниците спрямо тяхното поле на дейност,за да се повиши ефекта на проведените срещи.

 Важно: Работният език на посещенията, срещите и обучението е Английски език!

 Търговско-Промишлена Камара-Пловдив  ще работи за развитието на Творческите индустрии у нас и доброто партньорство  с Азербайджан една интересна страна с много възможности и потенциал!

 

За контакт:Диляна Герджикова, een@pcci.bg, 0899221061,

Търговско-Промишлена Камара Пловдив

За повече информация:

https://pcci.bg/new/create-industry/