You are here:

Покана за провеждане на общо събрание

На основание чл. 31 от Закона за занаятите и чл. 19 ал. 1 от Устава на Сдружение „Национална Занаятчийска Камара” (НЗК), Управителния съвет/Настоятелството на НЗК свиква Общо събрание въз основа на свое решение от заседание, проведено 30.09.2023 год.
Общото събрание на Сдружение „Национална Занаятчийска Камара” ще се проведе на 18 ноември 2023 г. (събота) от 10.00 часа в гр. Габрово, сградата на община Габрово, пл. „Възраждане” 3, при следния
Дневен ред:
1.Избор на председател и секретар на Общото събрание;
2.Избор на мандатна комисия;
3.Избор на комисия по изборите и преброители;
4.Приемане на отчет на УС/Настоятелството на Сдружението за периода 2017-2023 г.;
5.Приемане и одобряване на годишните финансови отчети на Сдружението за периода 2017-2023 г.;
6.Избор на нов Управителен съвет/ Настоятелство на Сдружението;
7.Избор на нова Контролна комисия на Сдружението;
8.Приемане на основни насоки за дейността на НЗК за 2024 г;
9.Приемане на проекто-бюджет на Сдружението за 2024 г.;
10.Приемане на нови членове на Сдружението;
11.Разни.
Лицата, които представляват членовете на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на чл. 31 от Закона за занаятите, се легитимират с Удостоверение за актуално състояние.
При липса на кворум, съгласно чл. 16 (4) от Устава на НЗК, събранието се отлага с един час и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.