You are here:

Обява Общо събрание РЗК-Пловдив

Уважаеми членове на РЗК-Пловдив,
На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и решение на УС, с Протокол №2/14.12.2023г се свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,
при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК- Пловдив за 2023г. и приемане на проект за дейността на УС за 2024 г.
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2023г. и приемане на проекто- бюджет за 2024г.
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2023 г.
4. Промяна в Устава на РЗК- Пловдив.
Общото събрание ще се проведе
на 18.01.2024г./четвъртък/ от 16.00ч.
гр. Пловдив, ул.,,Отец Паисий”40 / ресторант Одеон/
При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати. / т. е . в 17.00часа/