You are here:

ОБЩО СЪБРАНИЕ


РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ПЛОВДИВ
4000 Пловдив, ул.”Д-р Г. Вълкович” № 3, тел. 032/ 62-75-96

О Б Я В А
На основание на чл. 18, т. 1 от Устава на РЗК Пловдив и Решение на Управителния съвет на РЗК,  с Протокол № 01 от 08.01.2014 г.,  ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ, при следния дневен ред:

1.    Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК-Пловдив за 2013 година
2.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2013 година
3.    Приемане на проект за дейността на УС за 2014 година
4.    Приемане на проекто-бюджет за 2014 година
5.    Промяна на УС на РЗК-Пловдив
6.    Други
Общото събрание ще се проведе на 12.03.2014 г. /сряда/ от 17:00 ч. в гр. Пловдив, х-л Интелкооп, ул. Константин Нунков 13А, Район Южен (бившето общежитие на ЦКС)
При липса на кворум, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

 Управителен Съвет на РЗК-Пловдив