You are here:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 29.09.2021г

На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗКПловдив и

Решение на  Управителния съвет, с Протокол № 01 от 15.07.2021 г.,

се свиква

 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,

при следния дневен ред:

1.    Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК- Пловдив за 2020г. и приемане на проект за дейността на УС за 2021 г.

2.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2020г. и приемане на проекто- бюджет за 2021г.

3.    Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.

        Общото събрание ще се проведе на 29.09.2021г. /сряда/ от 16.30ч. гр. Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3  I етаж

        При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

 

 Управителен Съвет на РЗК-Пловдив