You are here:

Общо събрание на РЗК-Пловдив 23.01.2013 г.

  Общото отчетно събрание на РЗК – Пловдив се проведе на 23.01.2013 г. /сряда/ от 14:00 ч. в гр. Пловдив, х-л Интелкооп, ул. Константин Нунков 13А,

при следния дневен ред:

1.Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК-Пловдив за 2012 година 
2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2012 година 
3.Вземане на решение за определяне на дейността на Камарата в Обществена полза 
4.Изменение на устава на РЗК-Пловдив 
5.Освобождаване на член на УС и избор на нов член на УС 
6.Приемане на проект за дейността на УС за 2013 година 
7.Приемане на проекто-бюджет за 2013 година
8.Други  

   Публикуваме приетите отчет на дейността за 2012 г. и проект за дейността за 2013 г.