You are here:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 2023 г.

На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и
Решение на Управителния съвет, с Протокол № 01 от 03.05.2023 г.,
се свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,
при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК- Пловдив за 2022г. и приемане на проект за дейността на УС за 2023 г.
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2022г. и приемане на проекто- бюджет за 2023г.
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.
4. Изказвания, мнения, становища на членове на РЗК- Пловдив.
Общото събрание ще се проведе на
07.06.2023г./сряда/ от 17.00ч.
гр. Пловдив, ресторант Одеон ул.,,Отец Паисий”40
При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.
Управителен Съвет на РЗК-Пловдив