You are here:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 2022г

На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗКПловдив и

Решение на  Управителния съвет, с Протокол № 01 от 23.03.2022 г.,

се свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,

при следния дневен ред:

1.      Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК- Пловдив за 2021г. и приемане на проект за дейността на УС за 2022 г.

2.      Приемане на  отчет за изпълнение на бюджета за 2021г. и приемане на проекто- бюджет за 2022г.

3.      Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.

4.      Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за периода от 2017г. до 2022 г.

5.      Избор на УС на РЗК – Пловдив.

6.      Избор на комисия по етика и решаване на спорове.

7.      Промяна  устава на РЗК-Пловдив по следния начин:

чл.15.(2) да се промени на ”Поканата се публикува в блога и фейсбук страницата на Камарата и се поставя на мястото на обявления в седалището на Камарата, най – малко един месец преди насрочения ден.”

чл28.(3) да се промени на „Членовете на комисията по ал. 1 могат да участват в заседанията на управителния съвет на съответната регионална занаятчийска камара със съвещателен глас.”

        Общото събрание ще се проведе на 27.04.2022г. /сряда/ от 17.00ч.  гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 89  КЦ ТРАКАРТ

        При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

 

 Управителен Съвет на РЗК-Пловдив