You are here:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ – 03.04.2019г.

О Б Я В А

         На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗКПловдив и Решение на  Управителния съвет на РЗК,  с Протокол № 01 от 06.02.2019 г.,  се свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,
при следния дневен ред:

1.    Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК-Пловдив за 2018 година.
2.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година.
3.    Приемане на проект за дейността на УС за 2019 година.
4.    Приемане на проекто – бюджет за 2019 година.
5.    Промяна  на УС на РЗК-Пловдив.
6.    Други.
        Общото събрание ще се проведе на 03.04.2019г. /сряда/ от 16.00 ч. гр. Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3  – I етаж, Галерия ”ЗАНАЯТИ”
        При липса на кворум, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.
 Управителен Съвет на РЗК-Пловдив