You are here:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 01.04.2020г

На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗКПловдив и
Решение на  Управителния съвет, с Протокол № 01 от 19.02.2020 г., се свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,

при следния дневен ред:
1.    Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РКС- Пловдив за 2019 г., 2018 г. и 2017 г. и приемане на проект за дейността на УС за 2020 г.
2.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г., 2018 г. и 2017 г. и приемане на проекто- бюджет за 2020г.
3.    Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
4.    Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
5.    Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
6.    Промяна в състава на УС, а именно: освобождаване на г-жа Красимира Христова Кръстанова от състава на УС и избиране на нейно място за член на УС на г-н Николай Георгиев  Влашев.
7.     Промяна на състава на Комисията по етика и разрешаване на спорове, а именно: прекратява се членството на Ованес Арменак Харутюнян поради смърт, като на негово се избира предложен от общото събрание член.

        Общото събрание ще се проведе на 01.04.2020г. /сряда/ от 16.00ч. гр. Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3  – I етаж

        При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

                                             Управителен Съвет на РЗК-Пловдив