You are here:

Общо събрание 12 април 2017г

                                              О Б Я В А

         На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗКПловдив и Решение на Управителния съвет на РЗК, с Протокол № 01 от 27.02.2017 г.,  се свиква                                                                                                                                                                       

                       ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,
                                       при следния дневен ред:

1.     Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК-Пловдив за 2016 година.
2.     Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2016 година.
3.     Приемане на проект за дейността на УС за 2017 година.
4.     Приемане на проекто – бюджет за 2017 година.
5.     Изменение текста на чл. 15 от устава на РЗК – Пловдив.
6.     Избор на УС на РЗК – Пловдив.
7.     Други.

                Общото събрание ще се проведе на 12.04.2017г. /сряда/ от 16.30 ч. гр. Пловдив, х-л Интелкооп, ул. Константин Нунков13A

        При липса на кворум, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на РЗК – Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.
                            
       Управителен Съвет на РЗК-Пловдив